Dziś jest: Wtorek 25 czerwca 2019, imieniny: Łucji i Wilhelma

2019-06-12 08:27:53

Zostań ławnikiem sądowym

Trwa nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020- 2023

 

Kandydatów na ławnika Radzie Gminy Stara Dąbrowa moga zgłaszać do dnia 30 czerwca 2019 roku prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na treenie gminy Stara Dąbrowa.

Nabór zakończy się 30 czerwca 2019 roku. 

Ławnikami może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończyła 30 lat (na dzień wyboru),

4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka na terenie Gminy Stara Dąbrowa co najmniej od roku,

5. nie przekroczyła 70 lat (na dzień wyboru),

6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązkó ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1. informacje KRS dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. ośiadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu podstępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzającej brak przeciwskazań do wykonania funkcji ławnika.

5. dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

WAŻNA INFORMACJA!

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również: aktualny odpis z KRS albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszone na liście. + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Czerwiec 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30