Dziś jest: Poniedziałek 21 września 2020, imieniny: Hipolita i Mateusza

2009-04-22 22:25:24

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 15 kwietnia ARiMR będzie przyjmować wnioski na cztery kolejne działania finansowane z PROW 2007 - 2013

Od 15 kwietnia br.. ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z czterech kolejnych działań finansowanych z PROW 2007-2013. Na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oraz na wspieranie „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" będzie to drugi nabór wniosków, Po raz pierwszy przyjmowane będą wnioski na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów" oraz na „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności",

Wsparcie w ramach „Zwiększania wartości dodanej  podstawowej  produkcji rolnej

leśnej" adresowane jest do przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, O dofinansowanie mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie zakłady oraz firmy, których obrót roczny nie przekracza równowartości 200 min euro lub zatrudniające mniej niż 750 pracowników, Przedsiębiorca musi się zobowiązać, że przez 5 lat co najmniej połowę surowców do przerobu nabywał będzie na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, Dofinansowanie może pokryć do 40% kosztów kwalifikowalnych w małych firmach, do 50% w zakładach kupujących połowę surowców do przerobu od grup producenckich i do 25% w firmach, które zatrudniają do 750 pracowników lub mają obrót roczny nieprzekraczający 200 min euro, Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 20 min zł na jednego beneficjenta, Na pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" przewidziano w tegorocznym naborze ponad 637 min zł. Wnioski przyjmowane będą do dnia następującego po dniu, w którym zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło w skali kraju co najmniej 120% tegorocznego limitu dostępnych środków..

Z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" rolnik lub jego domownik może uzyskać do 100 tys, zł na realizacje inwestycji związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Pomoc ta udzielana jest w formie refundacji 50% poniesionych kosztów.. Osoba, ubiegająca się o wsparcie z tego działania, powinna być ubezpieczona na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, współmałżonek rolnika lub domownik, Osoba taka musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mieć nie więcej niż 60 lat, mieszkać w gminie wiejskiej lub wiejsko-mięjskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys., mieszkańców.. W tym roku na wsparcie dla osób tworzących nowe miejsca pracy poza rolnictwem przewidziano 3 70,8 min zł, Kwota ta podzielona została na koperty wojewódzkie. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków przez dany OR ARiMR będzie dzień następujący po dniu, w którym Agencja poda do publicznej wiadomości, że w danym województwie zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% limitu środków przewidzianych dla tego województwa

Podział środków przewidzianych na 2009 rok na limity wojewódzkie w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Al, Jana Pawła II nr 70,00-175 Warszawa, tel., (+48 22) 595-02-41, fas: 318-54-33, e-mail:info@arimr.gov pi

pomocy w tamach tego działania upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło w skali co najmniej 110% dostępnych środków finansowych,

Środki finansowe z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów" mają ułatwić rolnikom dostęp do płatnych usług doradczych,, Pomoc może wynieść do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na taką usługę, jednak nie więcej niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013,, W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do wykorzystania około 767 min zł. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę na świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym,, Takie uprawnienie posiadają:

a,      jednostki doradztwa rolniczego (ODR);

b,,     izby rolnicze;

c       podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,,

Ubieganie się o wsparcie przebiega dwuetapowo,, Najpierw zainteresowany powinien złożyć wniosek o pomoc, Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyła listem poleconym albo pocztą kurier ską do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy Jeżeli wnioskodawca otrzyma decyzję pozytywną wówczas dopiero powinien w tym samym BP ARiMR złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna,

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w tegorocznym naborze upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło w skali kraju co najmniej 120% dostępnych środków,,

Biuro Prasowe ARiMR

Al, Jana Pawia n nr 70,00-175 Warszawa, tei, (+48 22) 595-02-41, fax: 318-54-33, e-mail:info@arimngov p


 AgencjaRestrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa

Biuro Prasowe


 


 

Lp

Województwo

Limit środków finansowych [zł]

ł

Dolnośląskie

13 537 029

2

Kujawsko - Pomorskie

17357071

3

Lubelskie

53 220 931

4

Lubuskie

5 600 253

5

Łódzkie

35 715 510

6

Małopolskie

32 155 084

7

Mazowieckie

59 340 412

8

Opolskie

8 010 953

9

Podkarpackie

26 999 885

10

Podlaskie

21 993 042

11

Pomorskie

10 458 747

12

Śląskie

11 163 413

13

Świętokrzyskie

27 667 468

14

Warmińsko - Mazurskie

10 236 219

15

Wielkopolskie

30 782 839

16

Zachodniopomorskie

6 638 709

Razem

370 877 566

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" skierowane jest do producentów rolnych wytwarzających produkty uczestniczące w systemach jakości żywności,. Wsparcie mogą otrzymać rolnicy wytwarzający produkty, których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) albo jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ( GTS ),. Wsparcie przewidziane jest też dla pioduktów rolnictwa ekologicznego oraz dla produktów wytwarzanych metodą produkcji integrowanej, Stawki wsparcia oszacowane zostały na podstawie kosztów stałych związanych z uczestnictwem producenta w poszczególnych systemach jakości żywności; Wsparcie będzie wypłacane producentowi po roku uczestnictwa w systemie przez okres maksymalnie 5 letni W całym okresie wdrażania PROW 2007 - 2013 przewidziano na to działanie około 415 min zł  Termin składania wniosków o przyzname

Al Jana Pawia H nr70,00-175 Warszawa, teł, (+48 22) 595-02-41, fax: 318-54-33, e-mail:iafo@arimr.gov.pl+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30