Dziś jest: Poniedziałek 21 września 2020, imieniny: Hipolita i Mateusza

2009-09-21 22:18:08

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników i przedsiębiorców z sektora

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników i przedsiębiorców z sektora

Rolno - spożywczego

Rolnicy mogą korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, do których oprocentowania dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja przyznała do końca lipca br. ośmiu współpracującym z nią bankom ponad 37 min zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych i w ten sposób zaspokoiła w pełni zapotrzebowanie zgłoszone przez te banki. Według ostrożnych szacunków kwota ta pozwoli udzielić kredytów na łączną kwotę 3,74 mld zł Tymczasem do końca lipca br banki udzieliły rolnikom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego takich kredytów na kwotę przekraczającą jedynie 659 min zł.

Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank, zgodnie ze swoimi procedurami i oceną wiarygodności kredytobiorcy oraz w lamach przyznanego przez ARiMR limitu akcji kredytowej. Rolnicy nie powinni mieć kłopotu z uzyskaniem kredytu z dopłatą zważywszy, że do końca lipca banki wykorzystały w niespełna 20% otrzymane w tym roku limity akcji kredytowej.

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości SA., Banku Gospodarki Żywnościowej SA., Mazowieckim Banku Regionalnym SA.., SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, ING Banku Śląskim SA, Banku Zachodnim WBK SA., Banku Polska Kasa Opieki S A, Banku BPH Spółka Akcyjna, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S A, SGB GBW S.AiMR Bank SA

Preferencyjne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może wynosić mniej niż 2% w skali roku Banki mogą udzielać w br.. kredytów tak oprocentowanych w ramach następujących linii:

1.              kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych (Symbol nIP),

2.              kredyt na zakup użytków rolnych (Symbol nKZ),

3.              kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (Symbol nMR),

 

4        kredyt na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U Nr 64, poz, 592) (Symbol nGR),

5        kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu (Symbol nNT),

6. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Symbol nOR),

7    kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych pizez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r.. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz U Nr 88, poz. 983 ze zm.) (Symbol nGP),

8.             kredyt w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych" (symbol nBRłO),

9.             kredyt w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce" (symbol nBR13),

10. kredyt na realizację inwestycji w lamach „Programu wspierania restrukturyzacji
i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj
w Polsce" (symbol nBR14),

11. kredyt na realizację inwestycji w lamach "Branżowego programu mleczarstwa" (symbol nBRl 5),

12.. dwie linie kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - kredyt inwestycyjny (Symbol nKLOl) i kredyt obrotowy (Symbol nKL02).

Rolnicy oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą przeznaczyć

kredyty m. in na:

zakup budynków i budowli lub budowę i przebudowę budynków i budowli, a także na remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

-    zakup użytków rolnych, z tym. że od 1 stycznia 2010 i. można przeznaczyć na to nie
więcej niż 10% kwoty kredytu,

zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

-         zakładanie, wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,

-         wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (koszty grodzenia, budowy wiat), budowę   ujęć   wody,   zakup   i   instalację   urządzeń   do   uzdatniania,   rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

zakup komputerów i oprogramowań ułatwiających prowadzenie działalności rolniczej, w tym programów księgowych.

Natomiast właściciele zakładów przetwórstwa produktów rolnych mogą ubiegać się o

kredyty m. in. na:

budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,

-    zakup maszyn lub urządzeń do magazynowania, przygotowania produktów rolnych do
przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów lub
półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,

zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do

sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

zakup specjalistycznych środków transportu do dostaw surowca lub zbytu produktów.

Kwota kredytu udzielonego rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo nie może być większa niż 4 min zł. Nie może też przekraczać 80% wartości inwestycji w gospodarstwie rolnym, a w przypadku kredytu na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR) jest to 90% wartości inwestycji, a dla kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w lamach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa (nOR) nawet 95% wartości inwestycji..

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą otrzymać kredyt nie większy niż 8 min zł Kwota udzielonego kredytu nie może być większa niż 70% wartości inwestycji. Wysokość kredytu udzielonego na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych nie może przekraczać 70% wartości i nie może być wyższa niż 8 min zł..


W przypadku kredytów klęskowych kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie 100% nakładów (wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany).. Kredyty preferencyjne należy rozliczyć w całości, z wyjątkiem kredytu klęskowego obrotowego gdzie wystarczające jest udokumentowanie 50% kwoty kredytu

Maksymalny okres spłaty kredytu w zależności od linii kredytowej wynosi od 4 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 2 lub 3 lata

Przy ubieganiu się o kredyt objęty dopłatami ARiMR do jego oprocentowania należy:

1..   przygotować plan inwestycji (nie dotyczy linii nKL02),

2 złożyć w banku współpracującym z ARiMR wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji i kompletem innych załączników określonych pizez Agencję lub wymaganych przez bank, a w przypadku kredytów z linii nKLOl i nKL02 dołączyć również opinię wojewody zawierającą określenie zakresu i wysokości szkód.

Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt mogą posłużyć się Wzorcowym Planem Inwestycji,

który dostępny jest na stronie internetowej Agencji pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce

„pomoc krajowa"

Departament Komunikacji Społecznej+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30