Dziś jest: Niedziela 31 maja 2020, imieniny: Anieli i Petroneli

2011-05-05 12:46:49

Urząd Gminy Stara Dąbrowa

 

URZĄD GMINY  STARA DĄBROWA OGŁASZA KONKURS NA  TRENERA  ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012” 

w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego  „Moje Boisko ORLIK 2012” 


(forma zatrudnienia – umowa zlecenie)
1.    Wymagania niezbędne:
a)    ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
       z pełni praw publicznych,
b)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)    nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
d)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U.Nr 226 poz. 1675 z późn. zm. ):
e)   ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja
      ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie
      rekreacji ruchowej, albo
f)   posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył(a) specjalistyczny kurs
      instruktorów w dyscyplinie tj. kurs gier zespołowych oraz tenisa ziemnego i zdał(a)
      egzamin końcowy.


2.    Wymagania dodatkowe:
mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
b)    działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak
        również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
c)    organizację imprez, turniejów, mistrzostw,
d)    włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania
       merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu pilotażowego
       Animator Moje Boisko Orlik 2012,
e)    współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie
       organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
f)    pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie
      szkoleń wolontariuszy,
g)    zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
h)    inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
i)    koordynowanie prac porządkowych,
j)    doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
k)    prowadzenie wymaganej dokumentacji.


4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys(CV),
b)    list motywacyjny,
c)    koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy Publicznej Szkole Podstawowej w

Chlebówku , (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie

trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu, przy uwzględnieniu 80

godzin zajęć w miesiącu),
d)    kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich
       i instruktorskich,
e)    kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
f)    inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
      oraz listy referencyjne,
g)   oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych

programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
h)   oświadczenie o niekaralności,
i)    oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

 

-2-
 

j)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
      publicznych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście do Urzędu Gminy Stara Dąbrowa. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Trener Moje Boisko Orlik 2012 do dnia 13 maja 2011roku do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej
II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza
z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stara Dąbrowa

 

Wójt

 

Gminy Stara Dąbrowa+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Maj 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31