Dziś jest: Środa 23 września 2020, imieniny: Tekli i Bogusława

2011-11-18 12:15:25

Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza konsultacje społeczne projektu

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STARA DĄBROWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA ROK 2012.

 

SPIS TREŚCI

 

I. Wprowadzenie

II. Podstawowe cele programu

III. Adresaci programu

IV. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

V. Finansowanie programu

VI.  Zakres zadań możliwych do realizacji z udziałem organizacji pozarządowych w roku 2012.

VII. Procedura zlecania przez Gmine zadań publicznych

VIII. Sposób oceny realizacji programu

 IX. Postanowienia końcowe.

 

I. WPROWADZENIE

 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zakresu działań gminy należą przede wszystkim sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, a w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty. W tym celu gmina realizuje szereg zadań o charakterze publiczno- użytecznym sama, bądź z pomocą innych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych lub organizacji pozarządowych. W ostatnich latach znacznie  wzrosła rola organizacji pozarządowych w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Skuteczność ich działania zależy w dużym stopniu od ustalenia obszarów, form i czytelnych zasad współpracy między gminą, a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej. Temu właśnie ma służyć  Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami na 2012 rok. Aktywność obywatelska ludzi zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych i buduje poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie. Sprawnie działające organizacje pozarządowe pozwalają na skuteczne i oszczędne wykonywanie wielu zadań publicznych.

 

II. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU

 

1. Skuteczne i oszczędne wykonywanie zadań publicznych.

2. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, wspieranie jej inicjatyw i działań oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do działania.

3. Budowanie i umacnianie w świadomości społecznej odpowiedzialności za swoje otoczenie i lokalną wspólnotę.

4. Organizacja współpracy, opartej na wzajemnym partnerstwie, uczciwej konkurencji i jawności.

 

III.ADRESACI PROGRAMU

 

1. Program adresowany jest do:

     -   organizacji pozarządowych, w rozumieniu Art.3 ust.2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(DZ.U. z 2010 roku nr 234,poz.1536 ze zmianami, zwana dalej „ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie);

 

2.  Program nie obejmuje:

      - działalności związkowej, politycznej, religijnej;

       - działalności gospodarczej;

        - zakupów inwestycyjnych i remontowych nie stanowiących integralnej części

         zakwalifikowanego działania;

        - organizacji, które nie wywiązały się z realizacji zadań zleconych w latach poprzednich      

           lub nie rozliczyły się ze środków na rok 2011.

 

 

 

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

1.Formy współpracy o charakterze odpłatnym:

a) zlecanie zadań publicznych do wykonania organizacjom pozarządowym i ich dofinansowywania lub całkowite finansowanie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) zakup usług na zasadach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych;

c) umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

2. Formy współpracy o charakterze nieodpłatnym:

a) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stara Dąbrowa wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie;

b) stała wymiana informacji na temat planów i kierunków działania organizacji pozarządowych w celu ich zharmonizowania,

c) tworzenia w miarę potrzeb przez Gminę Stara Dąbrowa zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy;

d) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących wspólnych działań gminy i organizacji pozarządowych, poprzez zamieszczanie stosownych informacji w tym zakresie na stronach internetowych Gminy Stara Dąbrowa oraz w lokalnych mediach;

e) udostępnianie organizacjom pozarządowym nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań gminy; 

f) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Stara Dąbrowa starającym się o nawiązanie kontaktów  ponadgminnych.

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU

 

1. Przedmiotowy program będzie finansowany ze środków własnych Gminy.

2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym, zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2012.

3. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu stosownej umowy na realizację zadania publicznego.

 

VI.  ZAKRES  ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2012 ROKU

 

1. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

1) wspieranie prowadzenia działalności amatorskich drużyn piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów z terenu gminy Stara Dąbrowa;

2)  organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół;

3) organizowanie zawodów sportowych oraz ogólnie dostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy;

4) udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskich dzieci i młodzieży szkolnej;

2. W zakresie kultury:

1) wspieranie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie imprez okolicznościowych oraz innych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe; 

2) wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnej poprzez wspieranie działalności o charakterze kulturalnym Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej .

3) współorganizacja imprez środowiskowych, mających na celu integrację społeczności lokalnej.

3. W zakresie ochrony środowiska:

Kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców Gminy poprzez:

1) wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej;

2) promowanie akcji o charakterze profilaktycznym, służących podniesieniu bezpieczeństwa w gminie ( konkursy, zawody sportowo – pożarnicze OSP).

 

4. W zakresie ochrony zdrowia:

1) działania wspomagające i promujące zdrowy styl życia, adresowane  w szczególności do dzieci i młodzieży, w tym wszelkiego rodzaju konkursy, pikniki, programy i inne formy aktywizujące tę grupę odbiorców,

2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień, realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, określających środki i szczegółowe zadania podejmowane i realizowane w tym obszarze.

5. W zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) wspieranie społecznych inicjatyw młodzieżowych;

2) wspieranie organizowania zajęć dodatkowych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

3) wspomaganie wymiany doświadczeń zawodowych środowiska oświatowego.

6. W zakresie pomocy społecznej:

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych na rzecz osób samotnych, najuboższych i niedostosowanych społecznie;

2) współorganizowania imprez środowiskowych mających na celu integrację niepełnosprawnych ze społecznością lokalną;

3) pomoc w organizacji spotkań przedświątecznych dla osób samotnych, najuboższych i niedostosowanych społecznie.

 

VII. PROCEDURA ZLECANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  1. Zlecanie zadań publicznych przez Gminę odbywać się będzie w drodze otwartego     konkursu ofert, ogłoszonego z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.
  2. Komisje konkursowe powołuje zarządzeniem Wójt Gminy i określa zasady ich działania.
  3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

 2) wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4)  terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;

 7) realizowanych w roku budżetowym i roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju,  związanych z nimi kosztami i dotacjami przekazanymi na ich realizację.

         4. Uczestnik konkursu, składając ofertę winien zawrzeć w niej wszystkie dane określone w Art.14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

          5.  W uzasadnieniu wyboru oferty podaje się spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie.

          6. Z oferentem, który wygrał konkurs sporządzana jest pisemna umowa na wspieranie realizacji zadania publicznego.

          7. Podmiot, który realizuje zadanie zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy.

           8. W czasie wykonywania zadania Gmina dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, pod katem efektywności, rzetelności i jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzenia dokumentacji.

            9. Dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, określonego w umowie, w okresie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta ( okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy).

            10. Organizacje pozarządowe lub podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć Gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

 

VIII. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy, zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania, jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Również, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zadaniem programu jest lepsze i bardziej efektywne ukształtowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program określa kierunki i cele współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zadania, formy i tryb ich realizacji. Program ma charakter otwarty i może być w trakcie roku wzbogacony o nowe i dodatkowe formy współpracy, które zostaną zgłoszone ze strony środowiska w trakcie roku budżetowego.

                                                                      

 

 

                                                                       

 

 

                                                                          

                                                                             

                                                                    

 

                                                                                 

 

 

 

 

  + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30