Dziś jest: Środa 23 września 2020, imieniny: Tekli i Bogusława

2012-01-08 22:21:42

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ DĄBROWIE

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ DĄBROWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

  • 1/2 etatu  - realizacja projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • na okres od 01.01.2012- 31.12.2012r.

    PRACOWNIK SOCJALNY


1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) niekaralność,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,
5) nieposzlakowana opinia,
6) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków odnośnie wykształcenia:

a)dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
b) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
c) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1). praca socjalna,
2). dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3). udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4). pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
5). udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6). pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin,
7). współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
8). inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
9). współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

3. Wymagane dokumenty:

a)  podanie o przyjęcie do pracy,

       b) CV z klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm. ) „.

        c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

        d) kopie dokumentów potwierdzających poziom  wykształcenia.

        e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

        f) oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

  1. oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na stanowisku.
  2. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
  3. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

 

4) Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do dnia 20.01.2012r do goz.15-tej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie, 73-112 Stara Dąbrowa 1   lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  -   PRACOWNIK SOCJALNY - realizacja projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                                                       KIEROWNIK GOPS

                                                                                                      MIROSŁAWA BAZARKO + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30