Dziś jest: Środa 23 września 2020, imieniny: Tekli i Bogusława

2013-04-30 22:55:02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

            Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) Kierownik OśrodkaPomocy Społecznej ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie

1)  Wymagania niezbędne :

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    publicznych,

3) wykształcenie średnie lub  wyższe,

4) wskazane doświadczenie w pracy biurowej,

5) nieposzlakowana opinia.

6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2) Wymagania dodatkowe

1) Znajomość podstawowych aktów prawnych, a w szczególności ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

2) Umiejętność posługiwania się programami użytkowymi z zakresu świadczeń rodzinnych

3) Umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole oraz obsługi klienta

4) Sumienność i rzetelność.

 

3) Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie, praca biurowa, budynek parterowy dostosowany osób niepełnosprawnych, sanitariat niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2) praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

3) czas pracy: pełen etat- 40 godzin tygodniowo,

4) bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.

 

4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

5) Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:

1) przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,

2) prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,

3) sporządzanie comiesięcznych list wypłat ,

4) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca          z sądem oraz  komornikami,

5) przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów  i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznania świadczeń alimentacyjnych,

6) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

7) przygotowanie projektu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach świadczeń alimentacyjnych.

 

 

6) Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy,

2) własnoręcznie podpisany życiorys ( CV)

3) kserokopie świadectw pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność         z oryginałem,

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie                 i kwalifikacje zawodowe- poświadczone przez kandydata za zgodność              z oryginałem,

5) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość otrzymania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ),

6) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

  1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych             w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm. ) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.),

 7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy – poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem. 

7) Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Stara Dąbrowa 1          - pokój Nr 1 lub

b) przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie, 73-112 Stara Dąbrowa.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Ośrodka lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2013r.do godz. 15.30

4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do Ośrodka Pomocy Społecznej.

5) Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

 

8) Informacje na temat naboru udzielane  są pod  nr telefonu 91 561` 35 68.

 

 

Stara Dąbrowa 30.04.2013r.                                                 Kierownik GOPS

                                                                                              Mirosława Bazarko+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30