Dziś jest: Wtorek 19 stycznia 2021, imieniny: Henryka i Mariusza

2008-08-14 22:54:38

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty publiczne

(Pełna dokumentacja na stronie        www.bip.staradabrowa.pl                    )

Gmina Stara Dąbrowa
73-112 Stara Dąbrowa 20
Numer sprawy: OC.KA.3410-6/08; data zamieszczenia: 14 sierpnia 2008 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty publiczne
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Dąbrowa 73-112 Stara Dąbrowa 20, woj. zachodniopomorskie,
tel. 09 5739820; faks 091 5739822.
Adres strony internetowej zamawiającego: www. staradabrowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II” PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1) Nazwa nadana przez zamawiającego: Budowa zespołu boisk sportowych (adaptacja projektu „Orlik 2012”)
z instalacjami: kanalizacji deszczowej odwodnienia boisk, elektryczną zasilającą i oświetlenia zewnętrznego,
wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 164/3 w Starej Dąbrowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
Budowę boiska do piłki no?nej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- podbudowa przepuszczalna,
- obrze?a betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty nale?y wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST1 (załącznik nr 2 do
SIWZ)
Nawierzchnia do piłki no?nej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w
dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wyposa?enie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa:
I Wariant - Podbudowa przepuszczalna/ ZGODNIE Z PROJEKTEM /
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty nale?y wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST
( załącznik nr 2 do SIWZ).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji
projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ)
Technologie układania nawierzchni:
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody
i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.
Wyposa?enie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki
Wyposa?enie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuka
1 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
Wyposa?enie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do
SIWZ).
Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 9 masztach o wysokości 12m. Szczegółowe
rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
Komunikacja
Ciągi komunikacyjne piesze– kostka polbrukowa bezspoinowa gr.6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta
obrze?em betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (
zał. Nr 2 do SIWZ).
Ciągi komunikacyjne dróg dojazdowych i manewrowych – kostka polbrukowa gr. min 8cm, na podbudowie z piasku
i kruszywa, zamknięta obrze?em betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3
do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
Parkingi –nawierzchnia z płyty a?urowej 40x 60 cm na podbudowie z piasku i kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie , zamknięta obrze?em betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr
3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiar robót
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
Główny przedmiot: 45.21.22.21-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.
II.1.5) Czy dopuszcza się zło?enie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się zło?enia oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Data zakończenia: 30 listopada 2008 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania ka?dy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy. złotych).
2. Wykonawca mo?e wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym ?e
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienię?nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada
2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu nale?y wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. w Stargardzie Szczecińskim
Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni? pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium nale?y zło?yć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. w
Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 73-112 Stara Dąbrowa 20, pokój nr 15 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej
zostanie ocenione według poni?szych zasad :
1) udokumentowanie nale?ytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej
jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią
poliuretanową (wykonane w ramach jednej lub dwóch umów);
2) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności
zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej ni? 500 000 PLN.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych
w SIWZ) dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie zło?yli oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy zło?yli dokumenty
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, ?e mimo ich uzupełnienia konieczne
byłoby uniewa?nienie postępowania.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 -
Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, ?e Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej ni? 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, ?e Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, ?e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozło?enie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej ni? 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, ?e Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie ?e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło?enie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej ni? 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a je?eli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach
jednej lub dwóch umów) z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, ?e roboty te zostały wykonane nale?ycie
(referencje, protokoły odbioru, itp.) . Wykaz nale?y sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do
SIWZ.
2.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia,
wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę In?ynierów Budownictwa), potwierdzające
wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą
zło?yć jedną wspólną polisę potwierdzającą, ?e wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków jakościowych:
5.1.Materiały na boisko z nawierzchnią syntetyczną (nawierzchnia poliuretanowa):
1) Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 14877,
lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport,
lub dokument równowa?ny.
2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą
nawierzchnię.
5.2.Materiały na boisko do piłki no?nej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa):
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące trawy syntetycznej, jaka zostanie uło?ona na
boisku piłkarskim. Załącznik Nr 5a do SIWZ
2) Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 15330-1,
lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport,
lub dokument równowa?ny.
3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą trawę syntetyczną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIUM OCENY OFERT
IV.2.1) Kryterium oceny ofert: najni?sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.bip.staradabrowa.pl
SIWZ mo?na uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starej Dąbrowie 73-112 Stara Dąbrowa 20
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04 września 2008 r. Godz. 12:30 Miejsce: Sekretariat ( pokój nr 15) Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 73-112
Stara Dąbrowa.
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach 30.
V. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upowa?nia:
- Kazimierza Adamka – Inspektora w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie
tel. 0-91 573 98 32, e-mail: inspektor1@staradabrowa.pl – w zakresie procedury przetargowej
- Ryszarda Andersta – Podinspektora ds. budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy w Starej
Dąbrowie
tel. 0-91 573 98 33, e-mal: bud@staradabrowa.pl – w zakresie zagadnień przedmiotu zamówienia.
Wójt
/ - / Mieczysław Włodarczyk

+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Styczeń 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31