Dziś jest: Wtorek 11 maja 2021, imieniny: Franciszka i Jakuba

2007-11-26 15:40:50

Agencja Rynku Rolnego zapra­sza.

Agencja Rynku Rolnego zapra­sza przedsiębiorców zaintereso­wanych prowadzeniem skupu lub przetwórstwem roślin energetycz­nych do składania wniosków o do­konanie zatwierdzenia. Jednym z podstawowych warunków dla rolni­ków, którzy w 2008 r. ubiegać się będą w ARiMR o płatność z tytułu upraw roślin energetycznych bę­dzie zawarcie umów na dostawę surowców energetycznych z za­twierdzonymi przez ARR podmio­tami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi.

Zainteresowani mogą ubiegać się o zatwierdzenie jako: podmiot skupujący - jeżeli na podstawie zawartych umów będą nabywać na własny rachunek rośliny ener­getyczne od rolników ubiegających się o płatność, pierwsza jednost­ka przetwórcza - jeżeli będą pro­wadzić pierwszy proces przetwór­stwa roślin energetycznych w celu uzyskania co najmniej jednego koń­cowego produktu energetycznego (przez pierwszą lub kolejne jednostki przetwórcze). Pierwsze jednostki przetwórcze będą mogły pozyski­wać rośliny energetyczne bezpo­średnio od rolników na podstawie zawartych umów lub od zatwierdzonych podmiotów skupujących.

Zainteresowany uzyskaniem za­twierdzenia powinien złożyć wnio­ganymi załącznikami oraz zareje­strować się w Centralnym Reje­strze Przedsiębiorców prowadzo­nym przez ARR.

Wnioski o dokonanie zatwier­dzenia należy składać w Oddziale Terenowym ARR właściwym we­dług miejsca zamieszkania lub sie­dziby podmiotu skupującego albo pierwszej jednostki przetwórczej w terminie do 10 listopada 2007 r. Li­sta zatwierdzonych podmiotów sku­pujących i zatwierdzonych pierw­szych jednostek przetwórczych zo­stanie opublikowana przez prezesa ARR do 15 grudnia br., w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronach internetowych ARR.

Na ogłaszanej liście znajdą się również podmioty skupują­cze, które były umieszczone na poprzedniej liście zatwierdzonych podmiotów opublikowanej w Dzien­niku Urzędowym MRiRW z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Nr 9, poz. 12) wraz z kolejnymi aneksami do tej listy.

Agencja Rynku Rolnego za­strzega sobie możliwość przepro­wadzenia kontroli zatwierdzonych podmiotów w celu sprawdzenia spełnienia przez te podmioty wa­runków zatwierdzenia. Formularze wniosków o dokonanie zatwier­dzenia, „Warunki zatwierdzania..." oraz formularze rejestracyjne do­stępne są w Oddziałach Tereno­wych ARR, na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12.

Źródło: ARR+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Maj 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31