Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 1. I.   Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

3a. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

 1. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 2. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 3. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 4. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek organu, tj. Urzędu Gminy Stara Dąbrowa.

Art. 74 ust. 1a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości Organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

 1. II.  Miejsce złożenia dokumentów

Składanie dokumentów: Przesłanie kompletu dokumentów pocztą lub ich złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa, 73-112 Stara Dąbrowa 20.

 1. III. Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, tj. w wysokości:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach             
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Stara Dąbrowa:

Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie:  89 1240 6292 1111 0011 0924 1042

 1. IV. Termin i sposób załatwienia

Pracownicy Biura Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie m.in.:

ü weryfikują kompletność złożonych dokumentów,

ü ustalają strony postępowania,

ü występują do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych, tj. Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i fakultatywnie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2373; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2389),

ü po uzyskaniu stosownych opinii, wydają postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,

ü w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych, tj.  Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,

ü w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.

UWAGA! Osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją proszone są o wcześniejsze umawianie wizyty.

Wizytę można umówić dzwoniąc pod numer tel. 91 573 98 32 i 512 033 800  lub  91 578 98 20  

lub e-mail: aneta.pyrgiel@staradabrowa.pl lub ug@staradabrowa.pl

ü zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu właściwego w sprawie oceny wodnoprawnej, tj. Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Ponadto, wszystkie strony lub uczestnicy na prawach strony, które wyrażą chęć zapoznania się dokumentami zgromadzonymi w danej sprawie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

V. Podstawa prawna

Podstawę prawną do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowią:

 • Ø Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2373; zm.: Dz. U. z 2021 roku poz. 2389 - (art. 59 - 87);
 • Ø Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
 1. VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa.

VII.Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska w godzinach:

 • od 8.30 do 16.30 w poniedziałek;
 • od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku;

 pod numerami telefonów: 91 573 98 32 i 512 033 800 lub 91 573 98 20

na adres e-mail: aneta.pyrgiel@staradabrowa.pl lub ug@staradabrowa.pl

 1. VIII. Obowiązek informacyjny - Klauzula informacyjna
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia  4 maja 2016 roku, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję, że:

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych przekazanych w związku z realizacją umowy jest: Gmina Stara Dąbrowa adres: Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa,

b)    inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stara Dąbrowa jest Pan Bartosz Kaniuk, tel: 608 442 652 email: bkaniuk@proinspektor.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którym jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, tj. przetwarzanie danych kontaktowych w postaci numerów telefonów, adresu e-mail, ponieważ w tym przypadku uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.
 1. Przetwarzanie odbywa się w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych przedsięwzięcia.
 2. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, tj.: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, sądy, organy ścigania, organy podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu  o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Administratora, np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe, jednakże przekazanie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

ü dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

ü dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), gdy:

ü osoby te kwestionują prawidłowość danych;

ü przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;

ü Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu.

 1. Osoby, których dane dotyczą nie przysługuje:

ü w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych,

ü prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

ü na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedziba 00-193 Warszawa przy ul. Stawki 2,  na działania Administratora w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ja, …………………………………………………………………………………………………….………….……….……..……………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

…………………………………………… , ……………………………….…………

(data, podpis)

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.