LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: DROGI

DROGI

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne. 


Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg:
1. drogi gminnej,
2. drogi powiatowej,
3. drogi wojewódzkiej,
4. drogi krajowej.


Zarządcami dróg są:
1. dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
2. dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
3. dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
4. w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta,
5. funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego.

Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez zarząd województwa, radę powiatu lub radę gminy.

Zadania zarządcy to m.in: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowych oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, a także utrzymywanie zieleni przydrożnej i realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, pełnienie funkcji inwestora, prowadzenie m.in. ewidencji dróg, sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac naprawczych lub konserwacyjnych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych. 


Na terenie Gminy Stara Dąbrowa drogi o długości 11,340 km stanowią drogi gminne, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Dąbrowa.

1. droga Parlino – Warchlino – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 do granicy obręb Parlino,
2. droga Parlino – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 do skrzyżowania z drogą gminną Parlino – Warchlino
3. droga Łęczyca – Załęcze – od skrzyżowania z drogą wojewódzką 142 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717Z
4. droga Kicko – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734Z,
5. droga Stara Dąbrowa – tzw. Aleja Kasztanowa,
6. droga Białuń – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717Z,
7. droga Krzywnica – od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do tunelu pod drogę wojewódzką nr 142. 

PLIK - wykaz dróg gminnych 

Kontakt:
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Biuro Rozwoju Gminy
tel. 91 852 38 91, 532 450 032
e-mail: natalia.garlicka@staradabrowa.pl


Na terenie Gminy Stara Dąbrowa drogi o długości 41,677 km stanowią drogi powiatowe, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

Kontakt:
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
tel. 91 577 52 19
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl


Na terenie Gminy Stara Dąbrowa drogi o długości 23,544  km stanowią drogi wojewódzkie dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w tym:

droga nr 106 – 9,571 km

droga nr 142 – 13,973 km

Kontakt:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg Wojewódzkich Stargard
ul. Bydgoska 13/15
tel. 91 834 04 35
faks. 94 578 63 40
e-mail: rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl