Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ciepłe Mieszkanie!

Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Stara Dąbrowa

Gmina Stara Dąbrowa ogłasza, iż od dnia 02.10.2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

Nabór trwać będzie do wyczerpania alokacji. 

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Stara Dąbrowa. 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy (jednak nie później niż do dnia 31.12.2025 r. 

Alokacja środków przeznaczona na nabór 202.500,00 zł. 

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych 10. 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które zgłosiły deklaracje przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”, przed złożeniem wniosku Gminy Stara Dąbrowa o dofinansowanie w ramach Programu.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania. 

Dla kogo dofinansowanie? 

1)      Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: 

Beneficjentem jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania: 

a)       stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

b)      ustalonym: 

·         zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz dotyczy umów podpisanych w 2025r. 

·         na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra; 

c)       z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie; 

d)      niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. 

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 

2)      Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: 

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a)       posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

b)      przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

·         1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

·         2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 

3)      Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: 

Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a)       posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

b)      przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

·         900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

·         1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym; 

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego. Program wspiera zastosowanie: 

·         kotła gazowego kondensacyjnego, 

·         kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, 

·         ogrzewania elektrycznego, 

·         pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze 

·         podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. 

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie: 

·         instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, 

·         instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła, 

·         wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, 

·         wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, 

·         dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu. 

Minimalne wymagania techniczne w Programie: 

·         Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). 

·         Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 

Gdzie składać wnioski? 

·         w formie papierowej: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr 26, I piętro 

·         w formie elektronicznej: na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Stara Dąbrowa znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki ePUAP (/ugusc/SkrytkaESP)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Stara Dąbrowa. 

Najczęściej zadawane pytania: 

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/ 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 tel.: 91 852 38 94

 e-mail: kamila.wojtysiak@staradabrowa.pl 

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

1.       Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy. 

2.       Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy). 

3.       Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy). 

4.       Adres zamieszkania/przedsięwzięcia. 

5.       Numer rachunku bankowego. 

6.       Numer księgi wieczystej, numer działki. 

7.       Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego. 

8.       Powierzchnia ogrzewana lokalu mieszkalnego 

9.       Informacje o uzyskanym dochodzie za ostatni rozliczony rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT, 5 ilość ha przeliczeniowego itp.). 

10.   Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość. 

11.   Średnia ilość zużywanego paliwa stałopalnego w ciągu roku. 

12.   W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi. 

13.   Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2022 rok – w przypadku Beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku. 

14.   Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. 

15.   Kopia ostatnio złożonego zeznania podatkowego – dotyczy wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

16.   Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu – tylko dla wnioskodawców posiadających ograniczone prawo rzeczowe do lokalu: spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu, zastaw, hipoteka, użytkowanie, służebność. 

Uwaga: Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej. 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie
Format: pdf, 36.56 kB
Regulamin
Format: pdf, 206.89 kB
Wniosek
Format: pdf, 368.35 kB
Umowa o dofinansowanie
Format: pdf, 277.63 kB
Wniosek o płatność
Format: pdf, 269.22 kB
Oświadczenie współmałżonka
Format: pdf, 115.7 kB
Oświadczenie o VAT
Format: pdf, 109.15 kB
Pełnomocnictwo
Format: pdf, 155.33 kB
Protokół odbioru
Format: pdf, 166 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.