LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA

Obowiązki związane z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominiowych

Przypominamy mieszkańcom Gminy Stara Dąbrowa  - właścicielom i zarządcom budynków, o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Związane zagrożenia
Nieczyszczony, źle eksploatowany zwykły domowy komin może okazać się niezwykle groźny. W przypadku pożaru sadzy w kominie jej temperatura przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza. Pożar sadzy stanowi bardzo często bezpośrednią przyczynę pożaru dachu oraz całej posesji. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla.

Kontrole przewodów i ich czyszczenie
Instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, która zapobiega zaczadzeniom i pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące,
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy,
  4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Uwaga! W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Kominiarz czy Strażak?
Wybór należy do Ciebie.

Więcej informacji:
https://izbakominiarzy.pl/komunikat-do-wlascicieli-i-zarzadcow-budynkow-w-zwiazku-z-rozpoczeciem-sezonu-ogrzewczego-2023-2024/ 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności