LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Stara Dąbrowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://portal.2clickportal.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji 2024-03-30

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Wojtysiak , kamila.wojtysiak@staradarowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48532451130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu zlokalizowany jest pod adresem Stara Dąbrowa 20, dwukondygnacyjny. Informacja o funkcji obiektu jest duża i dobrze widoczna. Dojazd na teren Urzędu jest swobodny. Obok budynku znajduje się parking z kilkoma miejscami parkingowymi z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z kostki brukowej.

Budynek składa się z dwóch części. W jednej jest siedziba Urzędu Gminy w drugiej siedziba GOPS. Obie części są ze sobą połączone na parterze budynku, na pierwszym piętrze nie ma łącznika pomiędzy częściami.

Wejście główne do Urzędu zlokalizowane jest od ulicy. Obiekt posiada także odrębne wejście dla pracowników od strony parkingu dla pracowników z tyłu budynku. Do wejścia głównego prowadzą 2-stopniowe schody. Wysokość stopnia wynosi 13 cm. Przy schodach zapewniono poręcz po jednej stronie na wysokości 112 cm. Strefa wejścia jest zadaszona. W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół utworzona jest faktura ostrzegawczą o szerokości 60 cm.

Do wejścia głównego prowadzi także pochylnia z obustronnymi poręczami na dwóch wysokościach 70 i 86 cm. Odstęp między poręczami wynosi 110 cm. Wejście do budynku zasygnalizowane jest pasem ostrzegawczym o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami.

Drzwi oraz klamki nie stanowią problemu dla osób o ograniczonej sprawnością  manualną .

Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek , dzięki któremu można przywołać pracownika Urzędu. Do budynku Urzędu może wejść osoba uprawniona z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W holu głównym znajduje się kasa oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zamontowany jest tam przewijak dla matki z dzieckiem. Parter budynku dostępny jest dla wszystkich. Urząd Gminy Stara Dąbrowa nie posiada specjalistycznej windy umożliwiającej pokonanie schodów osobie na wózku inwalidzkim 
z parteru. W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro Urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dal niego sposób. W Urzędzie nie możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. W Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń
 w języku Braille᾽a.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848