Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Zakres sprawy

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania) obejmujący:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem (numer działki ewidencyjnej);

2) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów; – należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia;

3) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;

4) wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);

5) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

6) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: docelową rzędną składowiska, roczna i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz ich rodzaj, sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;

7) ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

2. Załącznik: kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku – kopia mapy katastralnej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca granice terenu objętego wnioskiem i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30.

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).

Opłata

Opłata skarbowa w kwocie 598 zł. Opłata nie dotyczy inwestycji w sprawach budownictwa mieszkaniowego Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego, a także właściciele i użytkownicy wieczyści terenu, którego wniosek dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Zgodnie z art. 35 § 5 kpa – do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można przesłać na adresu urzędu, złożyć osobiście lub wnieść w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inne informacje uzupełniające

Brak.

Osoba do kontaktu

Barbara Dybowska – tel. 91 573 98 31, e-mail: barbara.dybowska@staradabrowa.pl

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.