LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: STRAŻ POŻARNA

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Zakres sprawy

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o świadczenie ratownicze, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.

2. Załączniki do wniosku:

– oświadczenie świadka o działalności wnioskodawcy w jednostce OSP.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30.

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).

Opłata

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby OSP Strażaka Ratownika na jego wniosek przyznaje w formie decyzji świadczenie ratownicze. Wójt potwierdza spełnienie wymogu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych na podstawie prowadzonego rejestru lub oświadczeń 3 świadków.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Inne informacje uzupełniające

Brak.

Osoba do kontaktu

Dorota Weremczuk - tel : 532 394 888 email : dorota.weremczuk@staradabrowa.pl

 

Pliki do pobrania: