LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: DROGI

Wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

Zakres sprawy

Wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP)

Opłata

Opłata skarbowa – 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa, albo przelewem bądź przekazem na rachunek bankowy Gminy na nr 89 1240 6292 1111 0011 0924 1042.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje uzupełniające

Brak.

Osoba do kontaktu

Natalia Garlicka tel. 91 852 38 91, e-mail: natalia.garlicka@staradabrowa.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Format: docx, 39.05 kB
Oświadczenie
Format: docx, 35.46 kB