Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej oraz innych danych

Zakres sprawy

Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej oraz innych danych

Wymagane dokumenty

1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi z zaznaczonym rodzajem wniosku – wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych jednocześnie wskazując datę powstania zmian, wraz z załącznikami w zależności od potrzeb:

1) CEIDG-MW – dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – zał. Nr 2 do karty usługi;

2) CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa – zał. Nr 3 do karty usługi;

3) CEIDG-SC – udział w spółkach cywilnych – zał. Nr 4 do karty usługi;

4) CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych – zał. Nr 5 do karty usługi;

5) CEIDG-RD – wykonywana działalność gospodarcza – zał. Nr 6 do karty usługi

6) CEIDG- POPR – formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zał. Nr 7

2. Przedsiębiorca do wglądu powinien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość; dowód osobisty bądź paszport.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

2. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa pokój nr 3 (parter), Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, w godz. 7.30 – 15.30, bądź innym wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy.

3. Przesłanie drogą pocztową (listem poleconym) na adres wybranego urzędu gminy opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

4. Wniosek CEIDG-1 można złożyć przez pełnomocnika, jednak w tym przypadku każdorazowa należy przedłożyć dokument stwierdzający udzielenie tego pełnomocnictwa, którego wzór stanowi zał. Nr 8 do karty usługi.

5. Wniosek CEIDG-1 powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-1, która stanowi zał. Nr 9 do karty usługi.

Opłata

1. Zgodnie z art. 13 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

2. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa, albo przelewem bądź przekazem na rachunek bankowy Gminy na nr 89 1240 6292 1111 0011 0924 1042.

Z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku przekształca wniosek CEIDG-1 , na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej przekształcony wniosek i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy

Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nie przysługują środki odwoławcze gdyż organem ewidencyjnym jest Minister ds. Gospodarki

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Inne informacje uzupełniające

1. Jeżeli wniosek CEIDG-1 złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, będzie niepoprawny w rozumieniu

art. 10 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, to zgodnie z art. 10 ust. 6 w/c, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy uchybienia oraz wezwie do jego uzupełnienia lub skorygowania w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,

2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie z art, 43 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG. Przedsiębiorca aby pobrać zaświadczenie powinien wejść na stronę internetową www.firma.gov.pl klikając na zakładkę „znajdź przedsiębiorcę”.

3. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

Osoba do kontaktu

Anna Siedlecka tel. 91 852 38 92, e-mail: anna.siedlecka@staradabrowa.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.