Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacje o środowisku i jego ochronie stanowią specyficzny rodzaj informacji publicznych.

Organ będzie rozpatrywał wniosek w oparciu o przepisy ww. ustawy, jeśli złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej będzie w istocie informacją o środowisku.

Zadanie

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska;
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 

Jednostka prowadząca

Biuro Rozwoju Gminu Urzędu Gminy Stara Dąbrowa

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek.

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy,
 2. adres wnioskodawcy,
 3. zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca),
 4. odręczny podpis.

Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej.

 

Termin załatwienia sprawy

 

 

Termin załatwienia sprawy:

-     bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku,

-     termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

 

Forma załatwienia sprawy

Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:

 1. ustne przekazanie informacji,
 2. wgląd do danego dokumentu w siedzibie Urzędu,
 3. umożliwienie sporządzenia kopii,
 4. przesłanie kopii dokumentów lub danych przez organ.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Stara Dąbrowa

73-112 Stara Dąbrowa 20

tel.: 91 573 98 20

e-mail: ug@staradabrowa.pl

 

 

Opłata

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 1. przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 2. informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie Organu administracji.

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 1. informacji należało wyszukać,
 2. sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 3. Organ przesłał Wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

 

Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku  w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 

Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku:

1)   za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania  do dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów;

2)   za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku - 3 zł za każdy informatyczny nośnik danych;

3)   za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm × 297 mm (A4);

4)   za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł,

5)   za stronę kopii kolorowej - 6 zł.

 

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, zwiększoną o:

1) nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;

2) nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.

 

Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stara Dąbrowa:

89 1240 6292 1111 0011 0924 1042

Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie

z dopiskiem "Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie"

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie             14 dni od daty jej otrzymania.

 

Uwagi / inne informacji

Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji gdy:

 1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 2. wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny. Organ administracji może także na uzasadniony wniosek przekazującego informacje wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.

 

Ponadto Organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli:

 1. udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych;
 2. informacje dotyczą:

a)      spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

b)      spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,

c)      dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

d)      przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,

e)      dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.

Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji,                    z których część, z wyżej wymienionych przyczyn, nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia  4 maja 2016 roku, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję, że:

a)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych przekazanych w związku z realizacją umowy jest: Gmina Stara Dąbrowa adres: Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa,

b)        inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stara Dąbrowa jest Pan Bartosz Kaniuk, tel.: 608 442 652 email: bkaniuk@proinspektor.pl  

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a dotyczącego udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, tj. przetwarzanie danych kontaktowych w postaci numerów telefonów, adresu e-mail, ponieważ w tym przypadku uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.
 1. Przetwarzanie odbywa się w związku ze złożeniem zgłoszenia dotyczącego zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu, wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów, wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
 2. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione pracownikom i współpracownikom Administratora  w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Administratora, np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, telekomunikacyjne   i pocztowe, jednakże przekazanie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)        dostępu do swoich danych osobowych,

b)        żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)        żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)        żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Ja, ……………………………………………….……..………………………………………………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

…………………………………………… , ……………………………….…………

(data, podpis)

 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.