LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa

Zakres sprawy

Sprzedaż lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Stara Dąbrowa, ze wskazaniem jakiego obiektu konkretnie wniosek dotyczy. Określenie we wniosku czy jest obecnym najemcą/dzierżawcą lokalu jakim jest zainteresowany.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30.

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).

Opłata

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe.

Termin i sposób załatwienia

Termin nie jest określony przepisami prawa – uzależniony od istniejącej dokumentacji.

Wójt Gminy Stara Dąbrowa wydaje zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą udziału w gruncie. Zarządzenie traci moc w przypadku, gdy zbycie nieruchomości nie nastąpi w okresie 12 miesięcy od daty ustalenia ceny zbycia lokalu. Postępowanie w sprawie kończy się aktem notarialnym.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Inne informacje uzupełniające

Brak.

Osoba do kontaktu

Ilona Szambelan – tel. 91 573 98 39, 797-712-773, e-mail: ilona.szambelan@staradabrowa.pl