Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

Zakres sprawy

Udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.

3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

4. Dowód uiszczenia opłaty za zaświadczenie.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

6. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

7. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę żądanych danych.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w pokoju nr 3 (parter) Urząd Gminy Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, w godz. 7.30 – 15.30.

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).

Opłata

1. 31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.

2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

3. 17 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa, albo przelewem bądź przekazem na rachunek bankowy Gminy na nr 89 1240 6292 1111 0011 0924 1042.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

1. Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydawane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Udostępnienie danych oraz decyzje o odmowie udostępnienia danych wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

1Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Inne informacje uzupełniające

1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

2. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać podstawę prawną z której wywodzi uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowanie sądowe.

3. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

4. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

5. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Osoba do kontaktu

Anna Siedlecka tel. 91 852 38 92, e-mail: anna.siedlecka@staradabrowa.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.