Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Zakres sprawy

Udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku. (Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych z rejestru dowodów osobistych sporządza się w zależności od żądania wnioskodawcy).

2. Dowód uiszczenia opłaty, w przypadku złożenia wniosku przez podmioty, którym dane udostępnia się odpłatnie.

3. Kopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych, jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.

4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu), w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną.

5. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w pokoju nr 3 (parter) Urząd Gminy Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, w godz. 7.30 – 15.30.

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).

Opłata

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.

17 zł – opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu.

17 zł – opłata za zaświadczenie.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa, albo przelewem bądź przekazem na rachunek bankowy Gminy na nr 89 1240 6292 1111 0011 0924 1042.

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy.

Odmowa udostępniania danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Inne informacje uzupełniające

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.

Minister właściwy do spraw informatyzacji dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:

1) w trybie pełnej teletransmisji danych,

2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych .

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych

b) sądy;

2) inne podmioty – jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych,

2) sądy,

3) inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.

Zaświadczenie dotyczące danych w rejestrze dowodów osobistych

Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba do kontaktu

Anna Siedlecka tel. 91 852 38 92, e-mail: anna.siedlecka@staradabrowa.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.