LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: PODATKI I OPŁATY

Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Zakres sprawy

Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zawierający:

– dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/NIP),

– wskazanie treści zaświadczenia,

– wskazanie celu wydania zaświadczenia,

– wskazanie organu/podmiotu, w którym zaświadczenie zostanie przedłożone,

– wskazanie sposobu doręczenia zaświadczenia (odbiór osobisty/doręczenie pocztą).

2. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.

3. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej od zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa

3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: ug@staradabrowa.pl

4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP)

Opłata

21 zł. – opłata skarbowa

Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa, albo przelewem bądź przekazem na rachunek bankowy Gminy na nr 89 1240 6292 1111 0011 0924 1042 w tytule podając „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w sprawie…”

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie można odebrać w pokoju nr 4 (parter) w terminie wskazanym przez pracownika wydziału lub jest ono przesyłane za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w zależności od formy ustalonej w momencie składania wniosku.

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Na wydane zaświadczenie nie przysługuje środek odwoławczy.

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje uzupełniające

Brak.

Osoba do kontaktu

Kamila Klejnowska tel. 91 573 98 26, e-mail: kamila.klejnowska@staradabrowa.pl

Katarzyna Wierzbicka tel. 91573 98 26, e-mail: katarzyna.wierzbicka@staradabrowa.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: docx, 15.6 kB