LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: PODATKI I OPŁATY

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zakres sprawy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wniosek składa się w terminach:

– od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

– od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa

3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: ug@staradabrowa.pl

4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP)

Opłata

Brak opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Zwrot podatku przyznaje się na wniosek producenta, w drodze decyzji za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

– od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

– od 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Inne informacje uzupełniające

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia corocznie w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny.

Osoba do kontaktu

Kamila Klejnowska tel. 91 573 98 26, e-mail: kamila.klejnowska@staradabrowa.pl

Katarzyna Wierzbicka tel. 91573 98 26, e-mail: katarzyna.wierzbicka@staradabrowa.pl