LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: SPRAWY OBYWATELSKIE

Udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Zakres sprawy

Udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku. (Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych z rejestru dowodów osobistych sporządza się w zależności od żądania wnioskodawcy).

2. Dowód uiszczenia opłaty, w przypadku złożenia wniosku przez podmioty, którym dane udostępnia się odpłatnie.

3. Kopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych, jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.

4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu), w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną.

5. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w pokoju nr 3 (parter) Urząd Gminy Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, w godz. 7.30 – 15.30.

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).

Opłata

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.

17 zł – opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu.

17 zł – opłata za zaświadczenie.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa, albo przelewem bądź przekazem na rachunek bankowy Gminy na nr 89 1240 6292 1111 0011 0924 1042.

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy.

Odmowa udostępniania danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Inne informacje uzupełniające

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.

Minister właściwy do spraw informatyzacji dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:

1) w trybie pełnej teletransmisji danych,

2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych .

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych

b) sądy;

2) inne podmioty – jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych,

2) sądy,

3) inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.

Zaświadczenie dotyczące danych w rejestrze dowodów osobistych

Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba do kontaktu

Anna Siedlecka tel. 91 852 38 92, e-mail: anna.siedlecka@staradabrowa.pl