LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: SPRAWY OBYWATELSKIE

Wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Zakres sprawy

Wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, który stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.

2. Dowód osobisty lub paszport.

3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo legitymowanie się pisemnym pełnomocnictwem do wymeldowania oraz dowodem osobistym pełnomocnika lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w pokoju nr 3 (parter) Urząd Gminy Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, w godz. 7.30 – 15.30.

2. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).

Opłata

Brak opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak. Czynność materialno-techniczna.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Inne informacje uzupełniające

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

– w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport albo

– w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Osoba do kontaktu

Anna Siedlecka tel. 91 852 38 92, e-mail: @staradabrowa.pl